Zakres Usług

Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

Prawa karnego i postępowania karnego, karno-skarbowego i wykroczeń, obejmujące m. in.:

 • udzielanie porad prawnych, konsultacje na każdym etapie postępowania,
 • reprezentację klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – policją i prokuraturą, w trakcie procesu karnego,
 • reprezentacja interesów pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym – warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, dozór elektroniczny,

Prawa cywilnego i rodzinnego w pełnym zakresie, obejmujące m. in.:

 • prawo cywilne ogólne – powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o ustalenie, sprawy egzekucyjne, zniesienie współwłasności, wydanie rzeczy,
 • prawo spadkowe – dziedziczenie, testamenty, roszczenia o zachowek i zapis, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • prawo rodzinne – rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska, przysposobienie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, kontakty między rodzicami a dziećmi, podział majątku wspólnego byłych małżonków
 • prawo nieruchomości, mieszkaniowe i spółdzielcze – eksmisje, najem, własność lokali, zasiedzenie,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • międzynarodowe prawo prywatne – uznanie wyroku państwa obcego i stwierdzenie jego wykonalności

Ochrona Praw Człowieka, w tym w szczególności postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

 • Przygotowywanie skarg do Europejskiego Trybunału praw Człowieka w Strasburgu
 • Prowadzenie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Prawa Gospodarczego, obejmujące m.in.:

 • sporządzenie umów występujących w obrocie gospodarczym
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie podmiotów występujących w obrocie gospodarczym przed sądami oraz organami administracji publicznej
 • doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych

Prawo administracyjnego, obejmujące m.in.:

 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań z przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie obejmującym m. in.:

 • wytaczanie powództw o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie, uchylenie kar porządkowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcą, a pracownikami,
 • opracowywanie projektów umów o pracę,
 • sporządzanie pism i wniosków w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, odwołań do sądów ubezpieczeń społecznych od decyzji ZUS, KRUS